ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าสู่ระบบ
ระบบ CMU OAuth สามารถใช้ CMU IT ACCOUNT เพื่อเข้าถึง ทุก Application ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ONE IT ACCOUNT TO ALL CMU SERVICES) ** ใช้ CMU E-Mail และ Password เดียวกันกับระบบ CMU MIS **
ระบบสารสนเทศอื่นๆของคณะสังคมศาสตร์